Odpowiadasz za rozwój biznesu?

Widzisz potrzebę rozwiązań, które pomogłyby Twojej firmie pójść dalej, sprostać nowym wyzwaniom stawianym przez rynek, przyśpieszyć lub ulepszyć procesy? Świat się zmienia, a Twoją firmę ograniczają procedury?

Podejmowanie decyzji dotyczących projektu i zatrudnianie ludzi, którzy mogliby go prowadzić, trwają miesiącami?

Zapraszamy do współpracy!

Dlaczego warto z nami współpracować?

Elastyczni

Pomagamy korporacjom w pracy nad problemami, których  z różnych przyczyn nie są w stanie same szybko rozwiązać. Mamy elastyczną strukturę, w której szybko zapadają decyzje, więc działamy szybko, sprawnie i skutecznie.

Efektywni

Możemy szybko i efektywnie przetestować wiele koncepcji oraz zbudować zespół zdolny zrealizować każdy projekt. Wiemy, co zrobić, aby pomysły powstające wewnątrz korporacji przekształcić w  zyskowne przedsięwzięcia

Kreatywni

Jesteśmy otwarci na wyzwania i na ryzyko. Pracujemy w kulturze eksperymentu, myślimy, przełamując schematy. W każdy projekt wnosimy  profesjonalizm, pasję i zaangażowanie.

Innowacyjni

Nie udzielamy konsultacji i nie optymalizujemy już istniejących rozwiązań i biznesów. Wspólnie z korporacjami tworzymy nowe, innowacyjne rozwiązania, biorąc ciężar ich zbudowania na siebie.

Poznaj sposób, w jaki działamy

Jesteśmy otwarci na różne modele współpracy, w zależności od chęci i potrzeb partnera.

Możemy inwestować w projekt samodzielnie od początku do końca albo angażować się kapitałowo tylko na wczesnych etapach jego realizacji, natomiast dalsze finansowanie prowadzić na zasadach partnerskich. Możemy też wspólnie z partnerem zbudować strukturę, w ramach której razem będziemy pracować nad projektem, dzieląc koszty.

Niezależnie od tego, na jaki model współpracy się zdecydujemy, z jakim problemem chcemy się zmierzyć i jakiego rozwiązania szukamy, każdy projekt, nad którym pracujemy, przechodzi przez 5 etapów:

Problemy 1

Co zyskujesz na tym etapie?

 • Identyfikacja problemów
 • Określenie oczekiwań

Spotykamy się, aby poznać problemy, w rozwiązaniu których możemy pomóc. Określamy wstępnie założenia koniecznie do podjęcia współpracy – jej model i zasięg, oczekiwane rezultaty, ramy czasowe, zasoby, zaangażowanie po obu stronach.

Brainstorm 2

Co zyskujesz na tym etapie?

 • Propozycje rozwiązań Twojego problemu
 • Know-how oraz input specjalistów

Gdy mamy zidentyfikowany problem, szukamy rozwiązań. Propozycje w formie kilku pomysłów na biznes, wypracowujemy wspólnie lub w gronie liderów To_Reforge. Następnie wybieramy jeden z pomysłów, który będzie realizowany. Pracujemy, korzystając z metodyki desing thinking i customer developement.

Reaserch 3

Co zyskujesz na tym etapie?

 • Research konkurencji i grupy docelowej
 • Pierwszy model biznesowy
 • Proof of Concept gotowy do testów

Mając koncepcję projektu, ustalamy, jak najlepiej go zrealizować – jak najmniejszym kosztem. Badamy  grupę docelową, otoczenie rynkowe i potencjalną konkurencję. Bazując na Business Model Canvas wypracowujemy propozycję wartości, określamy, jakimi kanałami dotrzeć z nią do danej grupy docelowej. Tworzymy model biznesowy, a gdy potwierdzimy nasze hipotezy – projektujemy testy i Proof of Concept.

Testy 4

Co zyskujesz na tym etapie?

 • Weryfikację modelu biznesowego
 • Feedback od grupy docelowej

Zgodnie z przyjętymi założeniami uruchamiamy  testy – dry testy, nie mając jeszcze produktu. Wykonujemy  je w realnym środowisku. W trakcie testów wszystko monitorujemy, analizujemy oraz optymalizujemy wyniki. Jeśli jest taka potrzeba, wracamy do założeń i modyfikujemy je, tak, by osiągnąć założone rezultaty.

Wdrożenie 5

Co zyskujesz na tym etapie?

 • Pierwszą działającą wersję produktu lub usługi
 • Zalążek biznesu, który potem można rozwijać

Na podstawie wyników testów budujemy MVP: pierwszą wersję rozwiązania,
która dla grupy docelowej stanowi  wartość, z której docelowy klient może skorzystać, która jednocześnie jest gotowa do wprowadzenia na rynek i którą możemy stworzyć jak najmniejszym wysiłkiem i kosztem oraz jak najprostszym sposobem. Gdy mamy już MVP, ustalamy, jak wdrożyć projekt i robimy to.

Warunki współpracy

Co powinno się wydarzyć, aby doszło do współpracy, i co w założeniu wnoszą obie strony, aby wspólne przedsięwzięcie się powiodło?

Ze strony partnera liczymy na sprecyzowanie problemów, ale możemy również wspólnie je określić i na tej podstawie budować rozwiązanie. Liczymy też na dostęp do know-how oraz innych zasobów – niezbędnych, by znaleźć rozwiązanie i potem je tworzyć.

Zapewniamy zespół specjalistów, zaplecze techniczne i nasze wypracowane metody testowania i budowania biznesów. Bierzemy na siebie odpowiedzialność za realizację projektu – od początku do końca – i ryzyko z tym związane.

100% zaangażowania i kompetencje

Analiza 1
Product Development 2
Marketing 3
Customer Care 4
IT 5
 • Szacowanie szans i ryzyk projektu
 • Opracowanie, porównanie modeli biznesowych
 • Przygotowanie i wizualizacja KPI
 • Zaawansowana optymalizacja kampanii online
 • Badanie zaangażowania i monetyzacji użytkowników
 • Automatyzacja przetwarzania danych
 • Tworzenie dashboard’ów analitycznych
 •  Identyfikacja obszarów do ulepszenia biznesu
 • Tworzenie modeli predykcyjnych
 • Product Development
 • User Experience Design
 • User Interface Design
 • E-commerce
 • Hardware
 • Projektowanie i modelowanie procesów biznesowych
 • Budowanie strategii marki
 • Branding
 • Copywriting
 • Naming
 • Design
 • Public Relations
 • Planowanie i realizacja
 • kampanii reklamowych
 • Optymalizacja konwersji
 • Własne call center
 • Procedury obsługi klienta
 •  Procesy wysokich standardów obsługi
 • Kontrola jakości
 • Zaplecze treningowo-szkoleniowe
 • Logistyka
 • Aplikacje webowe Serwisy internetowe
 • API
 • Mobile
 • Architektura systemów biznesowych
 • Integracja różnych technologii i serwisów zewnętrznych
 • Zwinne metodologie wytwarzania oprogramowania (Scrum/Kanban)
 • Systemy kontroli wersji 

” Ludzie, którzy pracują razem,  potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna.”

Ludzie, z którymi będziesz współpracować

Poznaj osoby, które odpowiadają w To_Reforge za obszar New Business i współpracę z partnerami korporacyjnymi

Łukasz Krasnopolski
Co-Founder & CEO
Łukasz Krasnopolski

doświadczenie: Owner Red2black, Co-Owner (Vision House), Founder & CEO (Websmarty.net)

Jakub Radkowski
Chief Operating Officer
Jakub Radkowski

doświadczenie: Advisor to the Board (merlin.pl S.A.)

 

Katarzyna Zięba
Chief Finance Officer
Katarzyna Zięba

doświadczenieGroup Finance Director Operations (Verdabelo Esco LTD), Group Finance

Kalina Wyszyńska
Chief Marketing Officer
Kalina Wyszyńska

doświadczenie: Marketing Director  (Gazeta.pl, Agora SA)

 

Michał Gregier
Business Development Manager
Michał Gregier

doświadczenie: Business Development Manager (Action S.A.), Owner (Breakpoint Solutions)

Agata Kwaśniewska
Head of Business
Agata Kwaśniewska

doświadczenie:  Direct Marketing Director (Harvard Business Review Polska / ICAN)

 

Nasze otoczenie biznesowe

Należymy do grupy firm o działających w branży nowych technologii. Dzięki współpracy, która zapewnia nam zaplecze technologiczne, możemy realizować projekty w obszarach takich jak:  big data, marketing cloud, business intelligence, marketing automation,  real time bidding, remarketing, research and developement.

 

Przykład współpracy z korporacją

Partner: Jeden z największych polskich ubezpieczycieli

Problem: Niskie wyceny eksperckie pojazdów ze stwierdzoną szkodą całkowitą, a w rezultacie wysokie odszkodowania wypłacane ubezpieczonym klientom

Idea: Stworzyć możliwość pozyskiwania realnych wycen rynkowych samochodów powypadkowych ze szkodą całkowitą

Rozwiązanie: Internetowa platforma aukcyjna  służąca do rynkowej wyceny pojazdów

Czas realizacji od pomysłu do wdrożenia:  6 miesięcy

 

Po fazie wstępnej: zapoznaniu się z problemami, wyborze rozwiązania i ustaleniu mierników sukcesu, rozpoczęliśmy testy.

Etap 1.: dry test - test przeprowadzony bez produktu

TEST LEADOWY

Jego celem było zebranie leadów, potrzebnych do zweryfikowania i głębszego poznania grup docelowych, oraz doprecyzowania ich motywacji oraz demografii.

Czas przygotowania i przeprowadzenia testu: 3 tygodnie

Etap 2.: test przeprowadzony na podstawie zrealizowanego Proof of Concept

Przetestowaliśmy w nim ścieżki dotarcia do potencjalnych użytkowników platformy i doprowadzenia ich do rejestracji na platformie: czy lepiej pozyskiwać użytkowników przez landing page (promise) i dopiero kierować do platformy, by następnie zaczynać proces rejestracji, czy rejestracja użytkowników powinna nastąpić dopiero po zapoznaniu się z platformą.

Badaliśmy także

 • koszt pozyskania rejestracji,
 • koszt pozyskania zaangażowanego użytkownika,
 • zachowania użytkowników z poszczególnych segmentów grup docelowych
 • zainteresowanie – rozkład wycen w zależności od marek i początkowych cen pojazdów.

Celem testu była także ocena, o ile wycena auta ze szkodą całkowitą uzyskana za pomocą platformy jest wyższa niż wycena ekspertów

Czas przygotowania i przeprowadzenia testu: 3 tygodnie

Etap 3.: test przeprowadzony na podstawie MVP i na pierwszej wersji docelowego produktu

 Testowaliśmy

 • pozyskiwanie użytkowników,
 • procesy na platformie dotyczące rejestracji , obsługi kont na platformie, wyceny pojazdów
 • funkcjonalności platformy, dodając kolejne funkcjonalności w cyklach tygodniowych

Czas przygotowania i przeprowadzenia testu: 3 + 4 tygodnie